Offerteaanvraag

Algemene voorwaarden

Via het offerte systeem kunt u geheel vrijblijvend offerte laten berekenen. als u het offerte formulier zo compleet mogelijk invult, krijgt u binnen uiterlijk twee werkdagen de offerte per mail toegestuurd.

Zodra de offerte aanvraag bij ons is binnen gekomen, wordt er binnen twee dagen contact met u opgenomen. Is de offerte geheel naar tevredenheid en gunt u ons deze opdracht, dan maken wij in overleg met u een afspraak.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, levering en/of verrichting van diensten.. size.co.nl is gebruiker in de zin van art.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte omschrijving, gegevens en/of tekeningen. De offerte verplicht size.co.nl niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3. De werkwijze wordt uitgelegd en er wordt bepaald of er meer of minder werkzaamheden verricht moeten worden. Als één van de twee het geval is, wordt er vóór aanvang van de werkzaamheden een nieuwe prijs voor u opgemaakt.

4. Aanvaarding van een aanbieding vindt plaats door schriftelijke goedkeuring van de wederpartij.

5. Aanvaarding van een aanbod door de wederpartij dat afwijkt van het oorspronkelijke aanbod bindt size.co.nl slechts indien dit schriftelijk door size.co.nl is bevestigd, tenzij er sprake is van een afwijking van geringe betekenis.

6. Wanneer de collega’s klaar zijn met hun werk, wordt er contact met je opgenomen zodat je samen met de collega’s de uitgevoerde werkzaamheden kunt bekijken.

7. Size.co.nl heeft het recht om – ook na de aanbieding of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen – tussentijdse wijzigingen in het aanbod of de prijs- en loonfactoren die de overeenkomst bepalen, door te geven aan de wederpartij.

8. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door size.co.nl vastgesteld.

9. Size.co.nl heeft de vrijheid om al hetgeen niet uitdrukkelijk in een opdracht is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, in nauw overleg met de wederpartij.

10. Kosten gemaakt doordat de wederpartij de uitvoering of voortgang van de werkzaamheden niet mogelijk heeft gemaakt, worden door size.co.nl extra in rekening gebracht.

11. Meer- en/of minderwerk wordt bij opdracht of na afloop van de werkzaamheden redelijkerwijs in rekening gebracht of verrekend.

12. Onder meerwerk wordt in de regel verstaan: alle werkzaamheden en leveringen die niet bij de overeenkomst zijn inbegrepen en door de wederpartij worden verlangd. Onder minderwerk wordt in het algemeen verstaan: alle werkzaamheden en leveringen die bij de overeenkomst zijn inbegrepen en niet door de wederpartij worden verlangd.

13. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden in de overeengekomen vorm onmogelijk is, heeft size.co.nl het recht te eisen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat aan de bezwaren wordt voldaan. door de uitvoering komen te vervallen. size.co.nl heeft tevens het recht om naar redelijkheid en billijkheid betaling te eisen voor diensten die buiten haar schuld nutteloos zijn gebleken.

14. Het bepaalde in artikel 13 laat onverlet dat size.co.nl de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden of ontbinding te verzoeken bij de bevoegde rechter.

Betaling

15. Elke levering, inclusief de levering van een deel van een samengestelde bestelling, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een deel van de samengestelde bestelling een afzonderlijke waarde heeft.

16. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en heeft hij recht op een wettelijke rente van meer dan 2%. Indien de wederpartij in verzuim is of tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In alle gevallen is de wederpartij het volgende verschuldigd.

17. size.co.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de wederpartij, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van size.co.nl of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het overeengekomen factuurbedrag of het door de verzekering uitgekeerde bedrag.

18. Zowel size.co.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

19. Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De rechter is bevoegd Den Haag.

Klachten

20. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan size.co.nl te worden meegedeeld. size.co.nl heeft het recht binnen redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

UBBS London logo